0 ¡ 0 ҷ
ѤҪԡ ͡Թҹ ºҺǺ䫵  
 
 
  ˹ѡ     ǡѺ     ԹҨҡ     ͧǷ     Դ
ͧ :
 
ѤѺõҧ ҡ
 
 
 
 
§ ѵѴѴʹ 繡þ͡Թ ᨡ¢ Ǩ֧
 
 
     
 
     
 
ͧǨҡ
 
 
     
  ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾Ãѵ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ¡Ñº¡ÒÃà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂì ¡ÒÃà¡ÉµÃà¾×èͤÇÒÁÂÑè§Â×¹  
     
  ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾Ãѵ¹ÃÒªÊØ´Ò à¨éÒ¿éÒÁËҨѡÃÕÊÔÃÔ¹¸Ã ÃÑ°ÊÕÁҤسҡà »ÔÂªÒµÔ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ ¹Ñé¹ ã¤Ãä´éà¢éÒà½éÒÏ ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹à»ç¹ÍѹÇèÒÃÑ¡·èÒ¹·Ñ駹Ñé¹ äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹ªÒÇä·ÂËÃ×ͪÒǵèÒ§»ÃÐà·È áÁéáµè¾ÃÐʧ¦ìͧ¤ìà¨éÒ¡ç¡Âèͧ·èÒ¹ÇèÒà»ç¹»ÃÒª­ì à»ç¹ºÑ³±Ôµ ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹ä´éãËé¤ÇÒÁÊӤѭ¡Ñº¡Ò÷Óà¡ÉµÃẺ¾Ö觾ҵ¹àͧ ÂÖ´ËÅÑ¡µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ  
     
 

 
     
  à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ¸ÃÃÁªÒµÔ ¡ÑºÇÔ¸Õ¡ÒûÅÙ¡¢éÒÇ·ÕèäÃè¾Í㨠 
     
  àÃÒÍÒ¨¨ÐÈÖ¡ÉÒá¡áÂоת¾Ñ¹¸Øì µé¹äÁé ãºË­éÒ¨¹ÅÐàÍÕ´ÅÐÍÍ áµèàÃÒ¡çäÁèÍÒ¨·Õè¨ÐÊÃéÒ§ä´éáÁéãºË­éÒÊѡ˹Öè§ãº µé¹¢éÒÇ·Ø¡µé¹·ÕèäÃè¾Í㨠¨Ö§¶Ù¡»ÅÙ¡¢Öé¹ÁÒµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ àÃÒ»Ãا´Ô¹´éÇÂÍÔ¹·ÃÕÂìÇѵ¶ØáÅШØÅÔ¹·ÃÕÂì ·ÕèàËÅ×Í ¸ÃÃÁªÒµÔà»ç¹¼ÙéÊÃäìÊÃéÒ§  
     
 

 
     
  àÊé¹áʧÊÒÂã äÍËÁÍ¡ Êзé͹¹éÓ¤éÒ§¡ÅÒ§·Ø觺¹ãº¢éÒÇ  
     
  ÃÃÂÒ¡ÒÈÂÒÁàªéÒæ »ÅÒÂÄ´Ù˹ÒÇ ·èÒÁ¡ÅÒ§äÍËÁÍ¡ Ë´¹éÓ¤éÒ§¾ÃèÒ§¾ÃÒº¹ãº¢éÒÇ µéͧáʧµÐÇѹà»ç¹»ÃСÒ Ãǧ¢éÒÇäëìàºÍÃÕè àÃÔèÁªÙÃǧäÊÇ àËÅèÒáÁ§ÁØÁ·Ñ¡·ÍÊÒÂãÂÃÐËÇèÒ§ÃǧÊÙè㺢éÒÇ  
     
 

 
     
  ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂìËÅÒ¡ËÅÒÂÊÒ¾ѹ¸Øì ÊÃäìÊÃéÒ§´Ô¹´Õ à¾×èÍ´Ô¹·ÕèÁÕªÕÇÔµ  
     
  ´Ô¹´Õ ¤×Í´Ô¹·ÕèÁÕªÕÇÔµ à»ç¹´Ô¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÁ´ØŢͧÊÔè§ÁÕªÕÇԵ㹴ԹÃÇÁ¶Ö§¨ØÅÔ¹·ÃÕÂì·ÕèÍÂÙèã¹´Ô¹ ÊÁ´ØŢͧ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂì·ÕèÁÕªÔÇÔµÍÂÙèã¹´Ô¹µÒÁÊÀÒ¾¸ÃÃÁªÒµÔ µéͧÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ·Ñé§ã¹´éÒ¹¨Ó¹Ç¹áÅФÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂÊÒ¾ѹ¸Øì ´Ô¹¨Ö§¨Ðà»ç¹´Ô¹·ÕèàËÁÒСѺ¡Ò÷Óà¡ÉµÃµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ  
     
 

 
     
  àÁÅ紾ѹ¸Øì¾×鹺éÒ¹ ¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ·ÕèÊÙ­ËÒ ¼Å¡Ãзº·ÕèÃعáç¨Ò¡¡Òû¯ÔÇѵÔà¢ÕÂÇ  
     
  Âؤ»¯ÔÇѵÔà¢ÕÂÇÂؤÊÁÑ·Õèà¹é¹ãËéà¡ÉµÃ¡Ãà¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔµ à¾×èÍÁØè駢Ò¼żÅÔµÍÂèÒ§à´ÕÂÇ µÅÍ´¨¹ä´éÁÕ¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁãËéÁÕ¡ÒÃãªé»ØëÂà¤ÁÕ áÅÐÂÒà¤ÁÕÊÓËÃѺ»ÃÒºÈѵÃپת à¾×èÍà¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔµ â´ÂäÁèʹã¨ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§à¡ÉµÃ¡ÃáÅмÙéºÃÔâÀ¤ áÅзÕèÊӤѭ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÒÃÍÒËÒ÷Õèä´é¨Ò¡¼Å¼ÅÔµÁÕ¹éÍÂÁÒ¡  
     
 

 
     
  ÊÐà´Òä·Â ÊÁعä¾ÃÃÊ¢Á ÁÒ¡¤Ø³¤èÒÊÃþ¤Ø³·Ò§ÂÒ ÁÕÄ·¸Ôì¢ÑºäÅè˹͹áÁŧ  
     
  ÊÐà´Òà»ç¹¾×ªÂ×¹µé¹ »ÅÙ¡§èÒÂáÅÐâµàÃçÇ à»ç¹¾×ª¼Ñ¡¾×鹺éÒ¹ ãºÂÍ´áÅд͡ÃÊ¢Á¹ÔÂÁ¹ÓÁÒ¨ÔéÁ¡Ñº¹éÓ»ÅÒËÇÒ¹ ãºáÅÐàÁÅç´áËé§ÁդسÊÁºÑµÔãªé»éͧ¡Ñ¹Ë¹Í¹áÁŧ ÅÓµé¹à»ç¹äÁéà¹×éÍá¢ç§·¹·Ò¹ãªéà»ç¹äÁé»ÅÙ¡ÊÃéÒ§ºéÒ¹ àÃÕ¡ÇèÒà»ç¹¾×ªÊÒþѴ»ÃÐâª¹ì  
     
 

 
     
  áÁŧ»Í µÑÇËéӹѡÅèÒ¡ÅÒ§àÇËÒ ÊѵÇì·Õè´ØÃéÒÂã¹âÅ¡¢Í§áÁŧ  
     
  áÁŧ»Íà»ç¹ÊѵÇì´Ö¡´ÓºÃþì·Õèà¡Ô´¢Öé¹ÁÒº¹âÅ¡¡è͹˹éÒä´â¹àÊÒÃì áÅСè͹Âؤ¢Í§¼ÕàÊ×éÍ ¿ÍÊ«ÔŢͧáÁŧ»Í·Õèà¡èÒá¡è·Õè¢Ø´¾º¹Ñé¹ áÊ´§ÇèÒÁѹà¤ÂÍÒÈÑÂÍÂÙèã¹ÂؤàÁ×èÍ»ÃÐÁÒ³ 300 ÅéÒ¹»ÕÁÒáÅéÇ ËÃ×ÍÂؤ¤ÒÃìºÍ¹¹Ôà¿ÍÃÑÊ  
     
 

 
     
  ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂì·éͧ¶Ôè¹ ÊÒ¾ѹ¸Øì·Õè·¹·Ò¹ »ÃѺÊÀÒ¾¼èÒ¹¡ÒÅàÇÅÒ·ÕèÂÒǹҹ  
     
  ¡Ò÷Óà¡ÉµÃäÁèÇèÒ¨Ðà¡ÕèÂǡѺ¾×ªËÃ×ÍÊѵÇìã¹Ãкº¡ÒÃà¡ÉµÃ¸ÃÃÁªÒµÔ ÁÑ¡¨Ðµéͧà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡ÑºàÃ×èͧ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂìàÊÁÍ ¡Ò÷Óà¡ÉµÃ¸ÃÃÁªÒµÔÁØè§à¹é¹ãËéÁÕ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂìã¹á»Å§à¡ÉµÃ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒ áµèÍÂÙèã¹ÊÀÒÇзÕèÊÁ´ØÅ ÁÕ¡ÒäǺ¤ØÁ¡Ñ¹àͧ¢Í§¨ØÅÔ¹·ÃÕÂìã¹Ëèǧâ«èÍÒËÒà áÅзÕèÊӤѭ¨ÐÁØé§à¹é¹ãËéà¡ÉµÃ¡Ããªé¨ØÅÔ¹·ÃÕÂìã¹·éͧ¶Ôè¹ (Indigenous Microorganisms : IMOs)  
     
 

 
     
  Ë­éÒäÁèãªé»Ñ­ËÒÇѪ¾×ª¡ÒÃà¡ÉµÃ Ë­éÒ¤×ÍÊÔ觴Õæ ·Õè¸ÃÃÁªÒµÔ»ÃзҹãËé  
     
  à¡ÉµÃ¡ÃÊèǹÁÒ¡ÁͧàËç¹Ë­éÒà»ç¹ÇѪ¾×ª·ÕèÁջѭËÒÊÙ§Êش㹡Ò÷ӡÒÃà¡ÉµÃ «Öè§Áѹ¡çà»ç¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§à¾Õ§Êèǹ˹Öè§ ËÒ¡Åͧ¾Ô¨ÒóҴÙãËé´ÕáÅжÕè¶éǹ ¨ÐàËç¹ÇèÒË­éÒäÁèãªéÈѵÃÙÇѪ¾×ªÊÓËÃѺá»Å§à¡ÉµÃ 100% àµçÁ Ë­éÒÂѧÁÕ»ÃÐ⪹ìÍÕ¡ËÅÒÂÍÂèÒ§ à¡ÉµÃ¡Ãµéͧ¾Ô¨ÒóÒãËé´Õ ¡è͹·Õè¨ÐÁÑ¡§èÒÂà¾Õ§àÍÒÊÒÃà¤ÁաӨѴÇѪ¾×ªä»©Õ´¾è¹  
     
 

 
     
  ÁÐÅÐ¡Í ¼ÅäÁé·Õè»ÅÙ¡áʹ¨Ð§èÒ ·ÕèäÃè¾Í㨠à¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂì  
     
  ÁÐÅСÍÁÕª×èÍ·ÕèãªéàÃÕ¡¡Ñ¹ã¹áµèÅÐÀÒ¤¢Í§»ÃÐà·ÈäÁèàËÁ×͹¡Ñ¹àÅ àªè¹ ÀÒ¤à˹×ÍàÃÕ¡ ÁСêÇÂà·È ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹àÃÕ¡ ºÑ¡ËØè§ ÀÒ¤ãµéàÃÕ¡ ÅÍ¡Í ÊèǹÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉàÃÕ¡ »Ò»ÒÂèÒ (Papaya) «Öè§Áѹ¡çà»ç¹à¾Õ§ÊÃþ¹ÒÁ·ÕèÊÁÁصԡѹ¢Öé¹  
     
 

 
     
  »ÃѪ­ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÑʢͧã¹ËÅǧ á´è¾Ê¡¹Ô¡ÃªÒÇä·Â  
     
  àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ à»ç¹»ÃѪ­Ò·ÕèªÕéá¹Ç·Ò§¡ÒôÓçÍÂÙèáÅл¯ÔºÑµÔµ¹¢Í§»ÃЪҪ¹ã¹·Ø¡ÃдѺ ÃÇÁ¶Ö§ÃдѺÃÑ°ºÒÅ㹡ÒþѲ¹ÒáÅкÃÔËÒûÃÐà·È ãËé´Óà¹Ô¹ä»ã¹·Ò§ÊÒ¡ÅÒ§ à»ç¹á¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡éä¢à¾×èÍãËéÃÍ´¾é¹ áÅÐÊÒÁÒö´ÓçÍÂÙèä´éÍÂèÒ§ÁÑ蹤§áÅÐÂÑè§Â×¹ÀÒÂãµé¡ÃÐáÊâÅ¡ÒÀÔÇѵ¹ì áÅФÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§µèÒ§æ  
     
 

 
     
  àÅÕé§˭éÒ ËÁÑ¡´Ô¹ àµÃÕÂÁá»Å§ ¡è͹»ÅÙ¡¢éÒÇãËéà»ç¹ÂÒ  
     
  ·ÄɯÕÍÂèҧ˹Ö觢ͧ¡ÒÃËÁÑ¡¾×ªà»ç¹»ØëÂã¹´Ô¹ ¤×Íãªé¾×ªµÃСÙÅà´ÕÂǡѹÁÒËÁÑ¡à»ç¹»ØëÂãËé¾×ªª¹Ô´¹Ñé¹ ¢éÒÇà»ç¹¾×ªµÃСÙÅà´ÕÂǡѺ˭éÒ ´Ñ§¹Ñé¹ÊÒÃÍÒËÒ÷Õè´Õ·ÕèÊØ´ÊÓËÃѺµé¹¢éÒÇ ¨Ö§ä´é¨Ò¡¡ÒÃËÁÑ¡µé¹Ë­éÒ  
     
 

 
     
  ¶ÑèÇà¢ÕÂÇ »Øë¾תʴ ¾×ª¢¹ÁÊÃéÒ§àÊé¹ ¸Ñ­¾×ªµÃСÙŶÑèÇ ÁÒ¡¤Ø³¤èÒÍÒËÒà  
     
  ¶ÑèÇà¢ÕÂÇà»ç¹¾×ª·Õè»ÅÙ¡ä´éÂÒ¡ã¹Ãкºà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ¸ÃÃÁªÒµÔ àÁÅç´¶ÑèÇà¢ÕÂÇ㹻Ѩ¨ØºÑ¹ÊèǹãË­è ¨Ð»ÅÙ¡ã¹Ãкºà¤ÁÕ ¶Ö§áÁé¶ÑèÇà¢ÕÂǨÐà»ç¹¾×ªÍÒÂØÊÑé¹ áµèà¡ÉµÃ¡ÃÊèǹãË­è ¡çÁÕ¡ÒÃãªéà¤ÁÕ©Õ´¾è¹¡Ñ¹ÍÂèҧ˹ѡ ¹ÑºÇѹ¨ÐËÒ¶ÑèÇà¢ÕÂÇ·Õè»ÅÍ´ÀÑ¡Թä´éÂÒ¡  
     
 

 
     
  á¹Ç¤Ô´à¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂì µÒÁËÅÑ¡¸ÃÃÁªÒµÔ à¾×èÍÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ·ÕèÂÑè§Â×¹  
     
  à¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂìµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ à»ç¹á¹Çà¡ÉµÃ·Õèà¹é¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅéÍÁÃͺ¢éÒ§ãËéÍØ´ÁÊÁºÙóìÁÕÃкº¹ÔàÇȹì·ÕèÊÁ´ØÅÂì â´ÂÍÒÈѤÇÒÁà»ç¹ä»¢Í§¸ÃÃÁªÒµÔ µÒÁ¡Å䡵èÒ§æ ·ÕèÊѧࡵØä´é¨Ò¡ã¹»èÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙÃ³ì  
     
 

 
     
  ¢éÒÇËÍÁ»ÃзØÁà·¾ ÍÔ¹·ÃÕÂì ¢éÒÇÊÓËÃѺªÒǹÒÍÔ¹·ÃÕÂì  
     
  à»ç¹¾Ñ¹¸Øì¢éÒÇËÍÁ»ÃзØÁ¸Ò¹Õ 1 ·Õè¼èÒ¹¡ÒäѴÊÒ¾ѹ¸Øì â´ÂÊÁà´ç¨¿éÒà·¾Ãѵ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ â´Â¤Ñ´ÊÒ¾ѹ¸Øì¢éÒÇãËéºÃÔÊØ·¸Ôì µÍºÊ¹Í§µèÍ»ØëÂÍÔ¹·ÃÕÂìä´é´Õ áÅÐÊÒÁÒöᵡ¡Íä´é´ÕÁÒ¡ ËÒÍÒËÒÃä´éà¡è§ ·¹µèÍâä¾×ªáÅÐáÁŧ à»ç¹¾Ñ¹¸Øì·ÕèàËÁÒСѺ¡ÒûÅÙ¡ã¹¹ÒÍÔ¹·ÃÕÂìÍÂèÒ§ÂÔè§  
     
 

 
     
  ÁÐà¢×;ǧ ÁÐà¢×Í¢Á¢×è¹ à½×è͹ áµèÁÒ¡´éÇÂÊÃþ¤Ø³´éÒ¹ÂÒ  
     
  ÁÐà¢×;ǧà»ç¹äÁé¾ØèÁàµÕé ÊÙ§»ÃÐÁÒ³ 1 - 2 àÁµÃ ãºá¹è¹ ·Ã§¾ØèÁäÁèÁÕÃٻẺ·Õèá¹è¹¹Í¹ Åӵ鹵Ñ駵çáÅÐá¢ç§áç ÅÓµé¹ÁÕ¢¹¹ØèÁ¢Öé¹»¡¤ÅØÁ ÅÓµé¹áÅÐãºÁÕ˹ÒÁàÅç¡æ ¢Öé¹â´Â·ÑèÇä» ´Í¡ÁÕ·Ñé§ÊÕ¢ÒÇáÅÐÊÕÁèǧ¢Öé¹ÍÂÙè¡Ñºª¹Ô´¢Í§¾Ñ¹¸Øì ¼ÅÁÕÊÕà¢ÕÂÇà»ç¹ÅÙ¡·Ã§¡ÅÁ¢¹Ò´àÅç¡ àÁ×ÍÊØ¡á¡è¨Ðà»ÅÕè¹à»ç¹ÊÕÊéÁ à»ç¹¾×ª·Õè·¹áÅé§ »ÅÙ¡ä´é·Ñé§»Õ áµè¨ÐãËé¼Å´¡ã¹ªèǧĴٽ¹  
     
 

 
     
  ¢éÒÇËÍÁÁÐÅÔ 105 ¢éÒÇáʹÍÃèÍ¢ͧ¤¹ä·Â ¢éÒÇÊÒ¾ѹ¸ØìÍÔ¹·ÃÕÂì ·ÕèäÃè¾Í㨠 
     
  ¢éÒÇËÍÁÁÐÅÔ 105 à»ç¹¢éÒÇ·Õ褹ä·ÂÃÙé¨Ñ¡ª×è͡ѹ᷺·Ø¡¤¹ à¾ÃÒÐà»ç¹¢éÒÇ·ÕèËاáÅéǹØèÁáÅÐÁÕ¡ÅÔè¹ËÍÁàËÁ×͹ãºàµÂ ÁÕÃÒ¤Òᾧ㹷éͧµÅÒ´ áµè¤¹ä·ÂÊèǹãË­èÁÑ¡¨Ðá¡᷺äÁèÍÍ¡ÇèÒ ¢éÒÇËÍÁÁÐÅÔ 105 ¡ÃÐÊͺä˹à»ç¹¢Í§á·éËÃ×ͧ͢à·ÕÂÁ  
     
 

 
     
  ¤ÇÒÂÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ¡ÅÒ§·Øè§¹Ò ·Õè´ÙàËÁ×͹¨Ð¶Ù¡Å×Á¤Ø³  
     
  ¤ÇÒÂà»ç¹ÊѵÇìàÅÕ駷ÕèÍÂÙè¤Ùè¡ÑºÇÔ¶ÕªÒǹÒä·ÂÁÒáµèâºÃÒ³¹Ò¹áʹ¹Ò¹ à»ç¹ÊѵÇìàÅÕ駷ÕèáʹÃÙé ÊÒÁÒöÊ͹ãËé·Ó§Ò¹ä´é ÃѺãªéáç§Ò¹ÍÂèÒ§«×èÍÊѤÂì ·Õèä˹ÁÕ·éͧ¹Ò·Õè¹Ñé¹ÁÕ¤ÇÒ ·Õèä˹ÁÕ¢éÒÇ ·Õè¹Ñ鹡çµéͧÁÕ¤ÇÒ ªÒǹÒä·Â¢Ò´¤ÇÒÂäÁèä´é  
     
 

 
     
  ÅÁ˹ÒǾѴâªÂ...´Í¡¼Ñ¡ºØé§ã¹·éͧ¹Ò´Ù¾ÃÔéÇäÊÇ....ºÒ¹ËغáÅéÇ¡çºÒ¹....ä´é·Ø¡æ àªéÒÃèÓä»  
     
  ¤¹âºÃÒ³ÁÑ¡¨Ð¾Ù´äÇéÇèÒ¶éÒ´Í¡¼Ñ¡ºØ駹ÒàÃÔèÁ¼ÅÔºÒ¹àÁ×èÍäËÃè ¹Ñ蹨ÐËÁÒ¶֧¡ÒÃÊÔé¹ÊØ´¢Í§Ä´Ù½¹ÂèÒ§à¢éÒÊÙèÄ´Ù˹ÒÇ ÁѹªèÒ§à»ç¹¡ÒÃÊѧࡵطÕèÅÐàÍÕ´Íè͹¹Ñ¡ ·ÕèÁҡ仡ÇèÒ¹Ñé¹ ÂѧÁÕÀÙÁԻѭ­ÒÃÙé¨Ñ¡¹ÓÁÒ·Óà»ç¹ÊÁعä¿ÃÃÑ¡ÉÒâäµèÒ§æ ä´éÁÒ¡ÁÒ¨¹¹èÒ·Öè§  
     
 

 
     
  ÁÐÃТÕ鹡 ÊÁعä¾Ãä·Â ¾×ªà¶ÒàÅ×éÍ·Õè¢Ö鹧èÒ »ÅÍ´ÀѨҡÊÒþÔÉá¹è¹Í¹  
     
  ÁÐÃТÕ鹡 à»ç¹¾×ªà¶ÒàÅ×éÍ·Õè¢Ö鹧èÒµÒÁ»èÒá·ÑèÇä» à»ç¹¾×ªÊÁعä¾ÃÃÊ¢Á·ÕèÁÕÊÃþ¤Ø³·Ò§ÂÒÃÑ¡ÉÒáÅлéͧ¡Ñ¹âäÀѵèÒ§æ ÁÒ¡ÁÒ ¾×ªµÃСÙÅÁÐÃйÕé ¨ÐÁÕÍÂÙè 2 ÊÒ¾ѹ¸Øì ¤×ÍÁÐÃШչáÅÐÁÐÃТÕ鹡¹Ñè¹àͧ  
     
 

 
     
  à¡ÉµÃ·ÄɯÕãËÁè µÒÁÃ;ÃÐÃÒª´ÓÃԢͧã¹ËÅǧ¢Í§àÃÒ  
     
  à¡ÉµÃ·ÄɯÕãËÁèà»ç¹á¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒþѲ¹Ò Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔã¹¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇ à¡Ô´¨Ò¡¾ÃÐÍѨ©ÃÔÂÀÒ¾áÅоÃлÃÕªÒÊÒÁÒö㹡Ò÷Õèä´é·Ã§¤Ô´ ·Ã§»ÃѺ»Ãاà»ÅÕè¹á»Å§ áÅÐá¡éä¢ã¹¡ÒþѲ¹Òâ¤Ã§¡ÒÃÍѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ  
     
 

 
     
  ¢éÒÇäëìàºÍÃÕèÍÔ¹·ÃÕÂì ¢éÒÇÊÕ§ÒÁàÁÅç´Áèǧ ÁÒ¡¤Ø³¤èÒÊÒÃÍÒËÒà  
     
  ¢éÒÇäëìàºÍÃÕè à»ç¹¾Ñ¹¸Øì¢éÒÇ·Õè»ÅØ¡¡ÃÐáÊà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂìà¾×èͤ¹ÃÑ¡ÊØ¢ÀÒ¾ä´éÍÂèÒ§´Õ à¹×èͧ¨Ò¡à»ç¹¢éÒÇà¨éÒ·Õèá»Å¡à¾ÃÒÐÁÕàÁÅç´¢éÒÇà»ç¹ÊÕÁèǧÍÍ¡´Ó ÁÕÊÒÃÍÒËÒ÷ÕèÊӤѭáÅШÓà»ç¹µèÍÃèÒ§¡ÒÂÊÙ§  
     
 

 
     
  ¢éÒÇÍÔ¹·ÃÕÂì ¢éÒǸѭâÍʶ àÁÅç´á¤»«ÙÅÂÒ¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔ à¾×èͪÔÇÔµãËÁè  
     
  ã¹ÊÁÑÂâºÃÒ³¤¹ÃØè¹à¡èÒÁÑ¡¨ÐÊ͹¡Ñ¹¨¹¾Ù´µÔ´»Ò¡ÇèÒ "¡Ô¹¢éÒÇãËéàÂÍÐæ ¡Ô¹¡ÑºãËé¹éÍÂæ" ÁѹäÁèãªé¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹·Õè·èÒ¹Ê͹ãËéàÃÒ¡Ô¹áµè¢éÒÇàÂÍÐæ áµè¢éÒÇã¹ÊÁÑ¡è͹ à»ç¹¢éÒÇ«éÍÁÁ×Í ¤Ø³¤èÒ·Ò§ÍÒËÒ÷ÓãËéÃèÒ§¡ÒÂá¢ç§áçµéÒ¹·Ò¹âäÀÑ áÅйÑé¹à»ç¹¡çà¾ÃÒÐÇèÒ¢éÒÇà»ç¹ÍÒËÒ÷ÕèÁÕÊÃþ¤Ø³·Õèà»ç¹ÂÒ  
     
 

 
     
  ÀѸÃÃÁªÒµÔ¨Ò¡Ä´Ù¡ÒÅ ÀÑÂÃéÒÂÊÓËÃѺà¡ÉµÃ¡Ã  
     
  ½¹ 2 Ä´Ù¡ÒŢͧ 2 »Õ·Õè¼èÒ¹ÁÒ ¹ÑºÇèÒà»ç¹ÁËѹµÀÑ·ҧ¸ÃÃÁªÒµÔ ÊÓËÃѺ¡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁÍÂèÒ§á·é¨ÃÔ§ Ä´Ù½¹·ÕèäÁè¤èÍ¨е¡µÒÁ¡Ó˹´àÇÅÒ·ÕèÁÒ¶Ö§ ãªèÇèÒ੾Òоת¾Ñ¹¸ØìµèÒ§æ à·èÒ¹Ñé¹ ·Õè¨Ðµéͧ»ÃѺà»ÅÕè¹ ªÒÇà¡ÉµÃ¡Ãàͧ¡çÁÔÍÒ¨ËÅÕ¡àÅÕè§ä´é ¨Óµéͧ»ÃѺµÑǾÖ觾ԧà¢éÒËÒ«Ö觡ѹáÅСѹà¾×èͤÇÒÁÍÂÙèÃÍ´  
     
 

 
     
  »¯ÔÇѵÔà¢ÕÂÇ ÂؤÊÁÑ·Õè ˹͹ ¹¡ ˹٠áÁŧ àÃÔèÁÇÔÇѲ¹Ò¡Òà ©ÅÒ´¡ÇèÒÁ¹ØÉÂì  
     
  Âؤ»¯ÔÇѵÔà¢ÕÂÇ à»ç¹Âؤ·Õ褹ä·Âµéͧ¡ÒüżÅÔµ ¨Ò¡¾×ª¼Åà¡ÉµÃà»ç¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ àªè¹ ¢éÒÇ ÏÅÏ à¹×èͧ¨Ò¡à»ç¹ªèǧ·ÕèàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§ä·ÂàÃÒµ¡µèÓ ¨Ö§ä´éà»Ô´»ÃÐà·Èà¾×èͤéÒ¢Ò¡Ѻ¾èͤéÒµèÒ§ªÒµÔ ÁÕ¡ÒÃʹѺʹعãËéãªé»Øë ãªéÂÒà¤ÁÕ㹡ÒÃà¡ÉµÃ ¡Ñ¹ÍÂèÒ§àµçÁ·Õè áÅÐàʾµÔ´ÁÒ¨¹¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹  
     
 

 
     
  »Ô駡ÅéÇÂËÑ¡ÁØ¡ ãËéà»ç¹¡ÅéÇÂËÍÁÊշͧ àËÅ×ͧÍÃèÒÁ ¨Ò¡äÃè¾Í㨠 
     
  ¡ÅéÇÂËÑ¡ÁØ¡ à»ç¹¡ÅéÇ·ÕèÁÕ¼Åà»ç¹ÃÙ»àËÅÕèÂÁ àÁ×èÍá¡èÊØ¡áÅéǨÐÁÕÃÊËÇÒ¹ÍÁà»ÃÕéÂÇäÁèàËÁ×͹¡Ñº¡ÅéǪ¹Ô´Í×è¹æ ËÒ¡¹Ó¡ÅéÇ·ÕèÊØ¡áµè¾Í´Õä»»Ôé§ ¨Ðä´éà¹×éÍ㹡ÅéÇÂà»ç¹ÊÕàËÅ×ͧ·Í§ÍÃèÒÁ ÁÕà¹×éÍ·Õèá¹è¹ äÁèàÅÐ ËÍÁËÇÒ¹¹èÒÃѺ»Ãзҹ á¶ÁÁդس¤èÒÍÒËÒÃÍÕ¡´éÇ  
     
 

 
     
  ÁÒÊÃéÒ§âµêÐ à¾ÒСÅéÒ㹶ҴËÅØèÁ ÊÓËÃѺ¹Ò⹡ѹà¶ÍÐ  
     
  ¡Ò÷Óà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂì ¹ÑºÇèÒà»ç¹§Ò¹·Õè˹ѡ¾ÍÊÁ¤Çà ËÒ¡¢Ò´ã¨ÃÑ¡ áÅФÇÒÁÍ´·¹ âÍ¡ÒÊ»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨à»ç¹àÃ×èͧ·ÕèÂÒ¡ÂÔè§ ´Ñ§¹Ñ鹡ÒÃàÊÒÐáÊǧËÒà¤Ã×èͧÁ×Í ÁÒ£èÇ·Øè¹áç¹ÑºÇèÒÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹ÍÂèÒ§ÂÔè§ ¡ÒÃà¾ÒТéÒÇ㹶ҴËÅØÁ ÊÓËÃѺ¹Òâ¹ â´Â¡ÒäèÍÂæ âÃÂàÁÅç´¢éÒÇŧ㹶ҴËÅØ´¹ÑºÇèÒà»ç¹§Ò¹·Õè¹èÒàº×èÍ  
     
 

 
     
  ©Ó©ÒËÃ×ͨÒÁ¨ØÃÕ äÁéãË­èâµàÃçÇ ãªé»ÃÐ⪹ìä´éÁÒ¡ÁÒ  
     
  äÁé¨ÒÁ¨ØÃÕÁÕª×èÍàÃÕ¡¡Ñ¹ËÅÒ¡ËÅÒª×èÍ ºéÒ§àÃÕ¡µé¹©Ó©Ò ºéÒ§àÃÕ¡µé¹¡éÒÁ»Ù à»ç¹äÁéµé¹ãË­è àµÔºâµä´éàÃçÇ ºÒ§µé¹ÁÕ¢¹Ò´¶Ö§ 10 ¤¹âͺ à»ç¹äÁé·ÕèÁÕ»ÃÐ⪹ì·Ø¡Êèǹ µÑé§áµèÃÒ¡¨¹¶Ö§ãº ¤¹»ÅÙ¡µé¹äÁéÁÑ¡¨ÐÃÙé¨Ñ¡´Õ à¾ÃÒÐã¹ãº¨ÐÁÕ¸ÒµØã¹âµà¨¹ÊÙ§ ¨Ö§¹ÔÂÁ¹Óãºä»¼ÊÁ¡Ñº´Ô¹»ÅÙ¡µé¹äÁé¢ÒÂà»ç¹¡ÒäéÒ ·ÕèàÃÕ¡ÇèÒ ´Ô¹¼ÊÁ㺡éÒÁ»Ù¹Ñè¹àͧ  
     
 

 
     
  áµ¹ÅÒÁÊѵÇìäÁè¶×ÍÈÔÅ ÈѵÃÙ¤ÙèÍÒ¦Òµ¡ÑºË¹Í¹¹éÍ ·ÕèäÃè¾Í㨠 
     
  áµ¹ÅÒÁà»ç¹áÁŧ·ÕèÍÂÙèã¹µÃСÙÅà´ÕÂǡѺ¼Öè§áÅеèÍ áµèÁÕÅѡɳСÒ÷ÓÃѧáÅСÒÃËÒÍÒËÒ÷ÕèµèÒ§¡Ñ¹ áµ¹ÅÒÁÁÑ¡¾º·ÓÃѧÍÂÙèµÔ´¡Ñº¡Ôè§äÁé §éÒÁäÁéãË­èàÅç¡ ÃѧÁÕ¢¹Ò´á¤èà¾Õ§äÁè¡ÕèૹµÔàÁµÃ¨¹ÂÒǶ֧à»ç¹àÁµÃ â´Â¨ÐÊÃéÒ§ÃѧÅÒÁµè͡ѹä»àÃ×èÍÂæ ÅѡɳÐÃѧ¨ÐÊÃéÒ§à»ç¹ªèͧˡàËÅÕèÂÁ ¹Ò§¾­Ò¢Í§áµ¹ÅÒÁ¨Ðä¢èµÑÇÍè͹äÇé㹪èͧˡàËÅÕèÂÁ¹Õé  
     
 

 
ԹҨҡ
 
 
¢éÒÇ¡ÅéͧäµÃÅѡɳì¸ÃÃÁªÒµÔ à»ç¹¢éÒÇ¡Åéͧ¼ÊÁ 3 ÊÒ¾ѹ¸Øì ¤×Í ¢éÒÇ¡ÅéͧËÍÁÁÐÅÔ + ¢éÒÇ¡Åéͧ·Ñº·ÔÁªØÁá¾+¢éÒÇ¡ÅéͧäëìàºÍÃÕè ·Ø¡¾Ñ¹¸Øìà»ç¹¡Ò÷ӹÒẺ¸ÃÃÁªÒµÔ·Ñé§ÊÔé¹ 1 »Õ»ÅÙ¡ä´éà¾Õ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇ à¾ÃÒеéͧ¡ÒÃãËé¢éÒÇä»ÍÍ¡Ãǧà¡çºà¡ÕèÂÇ㹪èǧĴÙ˹ÒÇ «Öè§à»ç¹ªèǧ·Õè¢éÒÇÊÒÁÒöÊÐÊÁÊÒÃÍÒËÒÃä´éàµçÁ·Õè àÃÒà¹é¹»ÅÙ¡¢éÒÇãËéà»ç¹ÂÒ
 
Ҵè : 1 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ
Ҥ : 120 ҷ
ҤҾ : 110 ҷ
 
 
 
¢éÒÇËÍÁÁÐÅÔ 105 ¸ÃÃÁªÒµÔ 100% à»ç¹¢éÒÇËÍÁ ¹ØèÁ à˹ÕèÂÇ »ÅÙ¡ã¹Ãкº¹Òâ¹ ãªè»ØëÂÍÔ¹·ÃÕÂìËÁÑ¡áÅÐÊÒÃËÁÑ¡¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔà·èÒ¹Ñé¹ à»ç¹¢éÒÇ·Õè»ÅÙ¡ä´éà¾Õ§»ÕÅФÃÑé§ ÍÍ¡Ãǧ¡ÅҧĴÙ˹ÒÇà·èÒ¹Ñé¹ ·ÕèäÃè¾Í㨨оԶվԶѹàÍÒã¨ãÊèãËéµé¹¢éÒÇà¨ÃÔ­àµÔºâµµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ à¾×èÍãËéµé¹¢éÒÇà¡çºÊÐÊÁÊÒÃÍÒËÒõèÒ§æ µÒÁ·Õè¤ÇèÐà»ç¹ äÁè¨Óà»ç¹µéͧ任Ãاáµè§ ÊÒÃÍÒËÒ÷Õèä´é¹Õé¨Ö§à»ç¹ÊÒÃÍÒËÒèҡ¸ÃÃÁªÒµÔ«Ö觨Óà»ç¹ÊÓËÃѺÃèÒ§¡ÒÂÍÂèÒ§ÂÔè§
 
Ҵè : 1 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ
Ҥ : 110 ҷ
ҤҾ : 90 ҷ
 
 
 
¢éÒÇ¡ÅéͧäëìàºÍÃìÃÕè¸ÃÃÁªÒµÔ 100% ¢éÒÇ·Õè»ÅÙ¡â´ÂÇÔ¸Õ¹Òâ¹ à¨ÃÔ­àµÔºâµä´é´ÕµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔã¹Ä´Ù˹ÒÇà·èÒ¹Ñé¹ ã¹áµèÅлը֧»ÅÙ¡ä´éà¾Õ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇ ·ÕèäÃè¾Í㨨оԶվԶѹàÍÒã¨ãÊèãËéµé¹¢éÒÇà¨ÃÔ­àµÔºâµµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ à¾×èÍãËéä´é¢éÒÇ¡Åéͧ·ÕèÁÒ¡¤Ø³¤èÒÊÒÃÍÒËÒà ÁÕÊÒõéҹ͹ØÁÙÅÍÔÊÃÐÊÙ§¡ÇèÒ¢éÒÇ·Ø¡ª¹Ô´ àÁÅç´¢éÒÇÁÕÊÕÁèǧÍÁ´Ó ãËé»ÃÐ⪹ìµèÍÃèÒ§¡ÒÂÍÂèÒ§ÊÙ§ ªèÇ»éͧ¡Ñ¹âäÃéÒµèÒ§æ ÁÒ¡ÁÒ àÁ×èÍËØ觢éÒǨÐÁÕÊÕ·ÕèÊǧÒÁ ËÍÁ¹ØèÁ¹èÒÃѺ»Ãзҹ
 
Ҵè : 1 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ
Ҥ : 120 ҷ
ҤҾ : 110 ҷ
 
         
         
 
¢éÒÇ¡ÅéͧËÍÁÁÐÅÔ 105 ¸ÃÃÁªÒµÔ 100% à»ç¹¢éÒÇËÍÁ ¹ØèÁ à˹ÕèÂÇ »ÅÙ¡ã¹Ãкº¹Òâ¹ ãªè»ØëÂÍÔ¹·ÃÕÂìËÁÑ¡áÅÐÊÒÃËÁÑ¡¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔà·èÒ¹Ñé¹ à»ç¹¢éÒÇ·Õè»ÅÙ¡ä´éà¾Õ§»ÕÅФÃÑé§ ÍÍ¡Ãǧ¡ÅҧĴÙ˹ÒÇà·èÒ¹Ñé¹ ·ÕèäÃè¾Í㨨оԶվԶѹàÍÒã¨ãÊèãËéµé¹¢éÒÇà¨ÃÔ­àµÔºâµµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ à¾×èÍãËéµé¹¢éÒÇà¡çºÊÐÊÁÊÒÃÍÒËÒõèÒ§æ µÒÁ·Õè¤ÇèÐà»ç¹ äÁè¨Óà»ç¹µéͧ任Ãاáµè§ ÊÒÃÍÒËÒ÷Õèä´é¹Õé¨Ö§à»ç¹ÊÒÃÍÒËÒèҡ¸ÃÃÁªÒµÔ«Ö觨Óà»ç¹ÊÓËÃѺÃèÒ§¡ÒÂÍÂèÒ§ÂÔè§
 
Ҵè : 1 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ
Ҥ : 110 ҷ
ҤҾ : 90 ҷ
 
 
 
àÁÅç´¶ÑèÇà¢ÕÂÇ »Å١Ẻà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ¸ÃÃÁªÒµÔ ÍÒÈÑÂà¾Õ§àª×éͨØÅÔ¹·ÃÕÂìÊÔè§ÁÕªÕÇÔµàÅç¡æ ·ÕèàÃÕ¡ÇèÒ “äÃâ«àºÕÂÁ” à¾×èͪèÇÂÊÃéÒ§¸ÒµØÍÒËÒÃãËé¡Ñºµé¹¶ÑèÇà¢ÕÂÇ ¾Ö觾ԧ¤ÇÒÁÊÁ´ØŢͧ¸ÃÃÁªÒµÔà¾×èͤǺ¤ØÁ¡Ò÷ÓÅÒ¢ͧáÁŧ ¨Ö§ÁÑè¹ã¨ä´éÇèÒàÁÅç´¶ÑèÇà¢ÕÂÇ ¨Ò¡äÃè¾Íã¨à»ç¹àÁÅç´¶ÑèÇ·Õè»ÅÍ´ÀÑ ä´éÊÒÃÍÒËÒèҡ¸ÃÃÁªÒµÔÍÂèÒ§¤Ãº¶éǹ àËÁÒÐÊÓËÃѺ¹Óä»à¾ÒжÑèǧ͡ µéÁãÊè¹ÓéµÒÅ ·Ó¢¹Á ÏÅÏ
 
Ҵè : 500 ¡ÃÑÁ
Ҥ : 50 ҷ
ҤҾ : 45 ҷ
 
 
         
         
 
ӤѭͧɵԹ
 
ǤԴ ͧ÷ɵԹ Ẻ׹
Ǥ "ɵԹ" ѹ͡ɵáѹ....
ӤѭǡѺ ÷ɵ÷ɵԹ 100 ૹ
     
           
 
 
 
Ҫԡ͡Թ
     
 
:
ʼҹ :
   
 
 
ѤҪԡ             ʼҹ
 
 
 
 
  ¢éÒÇ¡ÅéͧäëìàºÍÃìÃÕè¸ÃÃÁªÒµÔ 100%  
  ¢éÒÇ¡ÅéͧäëìàºÍÃìÃÕè¸ÃÃÁªÒµÔ 100% ¢éÒÇ·Õè»ÅÙ¡â´ÂÇÔ¸Õ¹Òâ¹ à¨ÃÔ­àµÔºâµä´é´ÕµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔã¹Ä´Ù˹ÒÇà·èÒ¹Ñé¹ ã¹áµèÅлը֧»ÅÙ¡ä´éà¾Õ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇ ·ÕèäÃè¾Í㨨оԶվԶѹàÍÒã¨ãÊèãËéµé¹¢éÒÇà¨ÃÔ­àµÔºâµµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ à¾×èÍãËéä´é¢éÒÇ¡Åéͧ·ÕèÁÒ¡¤Ø³¤èÒÊÒÃÍÒËÒà ÁÕÊÒõéҹ͹ØÁÙÅÍÔÊÃÐÊÙ§¡ÇèÒ¢éÒÇ·Ø¡ª¹Ô´ àÁÅç´¢éÒÇÁÕÊÕÁèǧÍÁ´Ó ãËé»ÃÐ⪹ìµèÍÃèÒ§¡ÒÂÍÂèÒ§ÊÙ§ ªèÇ»éͧ¡Ñ¹âäÃéÒµèÒ§æ ÁÒ¡ÁÒ àÁ×èÍËØ觢éÒǨÐÁÕÊÕ·ÕèÊǧÒÁ ËÍÁ¹ØèÁ¹èÒÃѺ»Ãзҹ  
     
 
Ҵè : 1 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ
 
 
Ҥ : 120 ҷ
 
 
ҤҾ : 110 ҷ
 
     
 
 
     
 
  ¢éÒÇ¡ÅéͧËÍÁÁÐÅÔ 105 ¸ÃÃÁªÒµÔ 100%  
  ¢éÒÇ¡ÅéͧËÍÁÁÐÅÔ 105 ¸ÃÃÁªÒµÔ 100% à»ç¹¢éÒÇËÍÁ ¹ØèÁ à˹ÕèÂÇ »ÅÙ¡ã¹Ãкº¹Òâ¹ ãªè»ØëÂÍÔ¹·ÃÕÂìËÁÑ¡áÅÐÊÒÃËÁÑ¡¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔà·èÒ¹Ñé¹ à»ç¹¢éÒÇ·Õè»ÅÙ¡ä´éà¾Õ§»ÕÅФÃÑé§ ÍÍ¡Ãǧ¡ÅҧĴÙ˹ÒÇà·èÒ¹Ñé¹ ·ÕèäÃè¾Í㨨оԶվԶѹàÍÒã¨ãÊèãËéµé¹¢éÒÇà¨ÃÔ­àµÔºâµµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ à¾×èÍãËéµé¹¢éÒÇà¡çºÊÐÊÁÊÒÃÍÒËÒõèÒ§æ µÒÁ·Õè¤ÇèÐà»ç¹ äÁè¨Óà»ç¹µéͧ任Ãاáµè§ ÊÒÃÍÒËÒ÷Õèä´é¹Õé¨Ö§à»ç¹ÊÒÃÍÒËÒèҡ¸ÃÃÁªÒµÔ«Ö觨Óà»ç¹ÊÓËÃѺÃèÒ§¡ÒÂÍÂèÒ§ÂÔè§  
     
 
Ҵè : 1 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ
 
 
Ҥ : 110 ҷ
 
 
ҤҾ : 90 ҷ
 
     
 
 
     
 
  ¢éÒÇ¡ÅéͧäµÃÅѡɳì¸ÃÃÁªÒµÔ 100%  
  ¢éÒÇ¡ÅéͧäµÃÅѡɳì¸ÃÃÁªÒµÔ à»ç¹¢éÒÇ¡Åéͧ¼ÊÁ 3 ÊÒ¾ѹ¸Øì ¤×Í ¢éÒÇ¡ÅéͧËÍÁÁÐÅÔ + ¢éÒÇ¡Åéͧ·Ñº·ÔÁªØÁá¾+¢éÒÇ¡ÅéͧäëìàºÍÃÕè ·Ø¡¾Ñ¹¸Øìà»ç¹¡Ò÷ӹÒẺ¸ÃÃÁªÒµÔ·Ñé§ÊÔé¹ 1 »Õ»ÅÙ¡ä´éà¾Õ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇ à¾ÃÒеéͧ¡ÒÃãËé¢éÒÇä»ÍÍ¡Ãǧà¡çºà¡ÕèÂÇ㹪èǧĴÙ˹ÒÇ «Öè§à»ç¹ªèǧ·Õè¢éÒÇÊÒÁÒöÊÐÊÁÊÒÃÍÒËÒÃä´éàµçÁ·Õè àÃÒà¹é¹»ÅÙ¡¢éÒÇãËéà»ç¹ÂÒ  
     
 
Ҵè : 1 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ
 
 
Ҥ : 120 ҷ
 
 
ҤҾ : 110 ҷ
 
     
 
 
     
 
  ¢éÒÇËÍÁÁÐÅÔ 105 ¸ÃÃÁªÒµÔ 100%  
  ¢éÒÇËÍÁÁÐÅÔ 105 ¸ÃÃÁªÒµÔ 100% à»ç¹¢éÒÇËÍÁ ¹ØèÁ à˹ÕèÂÇ »ÅÙ¡ã¹Ãкº¹Òâ¹ ãªè»ØëÂÍÔ¹·ÃÕÂìËÁÑ¡áÅÐÊÒÃËÁÑ¡¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔà·èÒ¹Ñé¹ à»ç¹¢éÒÇ·Õè»ÅÙ¡ä´éà¾Õ§»ÕÅФÃÑé§ ÍÍ¡Ãǧ¡ÅҧĴÙ˹ÒÇà·èÒ¹Ñé¹ ·ÕèäÃè¾Í㨨оԶվԶѹàÍÒã¨ãÊèãËéµé¹¢éÒÇà¨ÃÔ­àµÔºâµµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ à¾×èÍãËéµé¹¢éÒÇà¡çºÊÐÊÁÊÒÃÍÒËÒõèÒ§æ µÒÁ·Õè¤ÇèÐà»ç¹ äÁè¨Óà»ç¹µéͧ任Ãاáµè§ ÊÒÃÍÒËÒ÷Õèä´é¹Õé¨Ö§à»ç¹ÊÒÃÍÒËÒèҡ¸ÃÃÁªÒµÔ«Ö觨Óà»ç¹ÊÓËÃѺÃèÒ§¡ÒÂÍÂèÒ§ÂÔè§  
     
 
Ҵè : 1 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ
 
 
Ҥ : 110 ҷ
 
 
ҤҾ : 90 ҷ
 
     
 
 
     
 
  ¶ÑèÇà¢ÕÂÇ ¸ÃÃÁªÒµÔ 100%  
  àÁÅç´¶ÑèÇà¢ÕÂÇ »Å١Ẻà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ¸ÃÃÁªÒµÔ ÍÒÈÑÂà¾Õ§àª×éͨØÅÔ¹·ÃÕÂìÊÔè§ÁÕªÕÇÔµàÅç¡æ ·ÕèàÃÕ¡ÇèÒ “äÃâ«àºÕÂÁ” à¾×èͪèÇÂÊÃéÒ§¸ÒµØÍÒËÒÃãËé¡Ñºµé¹¶ÑèÇà¢ÕÂÇ ¾Ö觾ԧ¤ÇÒÁÊÁ´ØŢͧ¸ÃÃÁªÒµÔà¾×èͤǺ¤ØÁ¡Ò÷ÓÅÒ¢ͧáÁŧ ¨Ö§ÁÑè¹ã¨ä´éÇèÒàÁÅç´¶ÑèÇà¢ÕÂÇ ¨Ò¡äÃè¾Íã¨à»ç¹àÁÅç´¶ÑèÇ·Õè»ÅÍ´ÀÑ ä´éÊÒÃÍÒËÒèҡ¸ÃÃÁªÒµÔÍÂèÒ§¤Ãº¶éǹ àËÁÒÐÊÓËÃѺ¹Óä»à¾ÒжÑèǧ͡ µéÁãÊè¹ÓéµÒÅ ·Ó¢¹Á ÏÅÏ  
     
 
Ҵè : 500 ¡ÃÑÁ
 
 
Ҥ : 50 ҷ
 
 
ҤҾ : 45 ҷ
 
     
 
 
     
 
  àÁÅ紾ѹ¸Øì¢éÒÇËÍÁÁÐÅÔ 105 ÍÔ¹·ÃÕÂì ÊÒ¾ѹ¸ØìÍÔ¹·ÃÕÂìá·é  
  àÁÅ紾ѹ¸Øì¢éÒÇËÍÁÁÐÅÔ 105 ÍÔ¹·ÃÕÂì ¨Ò¡äÃè¾Í㨠·Õè¾Ô¶Õ¾Ô¶Ñ¹ 㹡ÒÃà¡çºà¡ÕèÂÇáÅÐàÅ×Í¡ÊÒ¾ѹ¸Øì·Õèà»ç¹ÍÔ¹·ÃÕÂìÁÒ»ÅÙ¡ «Öè§ÊÒÁÒöµÍºÊ¹Í§µèÍ»ØëÂÍÔ¹·ÃÕÂìä´é´Õ ·¹âäáÅÐáÁŧä´éã¹ÃдѺ˹Öè§ µÅÍ´¢Ñ鹵͹¡ÒûÅÙ¡áÅСÒÃà¡çºà¡ÕèÂÇ â´ÂÊèǹãË­è¨Ðãªéáç§Ò¹¨Ò¡¤¹·Ñé§ÊÔé¹   
     
 
Ҵè : 1 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ
 
 
Ҥ : 60 ҷ
 
 
ҤҾ : 50 ҷ
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
    ԴǺ :    
 
 
             
ʧǹԢԷ.....
ɵԹ
 
ѷ.....
121 6 .ش͡ .˹ͧ
.¹ҷ 10270
 
Ѿ.....
093-0367910, 02-9933305
 
ῡ.....
02-9933306    Line ID : raiporjai
 
 
 
Դ.....
sales@raiporjai.com
 
 
 
 
 
ǢѡǺ䫵.....
Ѻ˹ѡ
ǡѺ
ԹҨҡ
ͧǷ
Ҫԡ
ԴǺ䫵
 
 
Ǻ䫵.....
ѤҪԡ
Ҫԡ͡Թ
駪ԹԹ
Ҫԡʼҹ